นักเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลจากการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ของ สสวท.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 193 คน
นักเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลจากการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ของ สสวท.

นักเรียนสาธิตฯ คนเก่ง

ผลการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

นักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

นางสาวนฎกร  ทิพละ  ม.6/2                      เหรียญเงิน

นายวีรภัทร์  ปัญญา  ม.6/2                         เหรียญทองแดง

นายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์  ม.6/6                เหรียญทองแดง

นายธนภัทร์  พรหมประสิทธิ์  ม.6/4              ได้รับเกียรติบัตร

นายกฤษกร  บุญปั๋น   ม.6/6                        ได้รับเกียรติบัตร

นางสาวปรีณาพรรณ   เสาร์เขียว    ม.6/1      ได้รับเกียรติบัตร