คณาจารย์และนักศึกษา สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 128 คน
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนว

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ อาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์ หัวหน้างานแนะแนวและให้คำปรึกษา และอาจารย์ปริญาภรณ์ ศรีพรหมมาศ นักจิตวิทยาคลินิก ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนว ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (บูรณาการกับรายวิชา) ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2

 

 

ไฟล์ภาพ

https://o365cmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tossapol_p_cmu_ac_th/Eu85YASZJ2NFhojRC9ZCsCsBPprd5Er3YRX3uET75Y6sow?e=bAACFS