โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสำนึกสาธารณะ/สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 89 คน
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสำนึกสาธารณะ/สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564

โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสำนึกสาธารณะ/สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564

มี โครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตดังนี้

1.โครงการเสริมสร้างความรักและความผูกพันโรงเรียน / กิจกรรมบริการสังคมและสาธารณะประโยชน์ วันที่

-อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

2.โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมความเป็นเลิศให้แก่นักเรียน / กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน / กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนเพื่อการคัดเลือกเข้ารับรางวัลระดับต่าง ๆ /กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 

-อยุ่ในระหว่างการดำเนินงาน 2 กิจกรรม

-กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี วันที่ 24 มี.ค. 2564

3.โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้แก่นักเรียน (เลขคำขอ 64084) / กิจกรรมคาบกิจกรรมวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ กิจกรรมคาบกิจกรรมวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

-อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน