การอบรม Business Model Canvas ให้แก่นักเรียนที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการ STSE Fund (Satit Social Enterprise Fund) หัวข้อ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 52 คน
การอบรม Business Model Canvas ให้แก่นักเรียนที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการ STSE Fund (Satit Social Enterprise Fund) หัวข้อ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย – อาเซียน จัดการอบรม Business Model Canvas ให้แก่นักเรียนที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการ STSE Fund (Satit Social Enterprise Fund) หัวข้อ "คิดแก้ ขับเคลื่อนธุรกิจ สู่ความสำเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในการสร้างกิจการที่มีลักษณะเป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นมา จากประเด็นปัญหาในสังคมรอบตัว เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และมาสร้างเป็นธุรกิจผ่านการระดมสมองด้วยแนวคิด Social Enterprise Business Model Canvas ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจรูญ  จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ไฟล์ภาพ : https://o365cmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tossapol_p_cmu_ac_th/EnS2jNVQp7VOqAB6n2m77ywB6ZlUtfgg4Qe2nxB__1hM7Q?e=mKUAIQ