กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 99 คน
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564 โดยเป็นการเตรียมความก่อนการเข้าทดสอบร่างการจริง เพื่อเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ในกิกจรมมีการ บรรยาย เรื่องเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร / เรื่องสิทธิ์ของการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร / การสาธิตท่าทางการสอบปฏิบัติ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ฐานดันพื้น - ซิดอัพ  กลุ่มที่ 2 ฐานวิ่ง 800 เมตร ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์ภาพ : https://o365cmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tossapol_p_cmu_ac_th/El1Ai9bPZm1NsFqApeY0OgcB5gOfagL5BQCjGf4Ch04ObA?e=d5u1ab