กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 42 คน
กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยในการจัดกิจกรรมนั้น เพื่อให้ผู้เรียน ได้ตระหนึกถึงกระบวนการพัฒนาเยาวชน  ฝึกอบรม  ให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ  ศาสนา  ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์  หลักการ  และวิธีการ  ซึ่งลูกเสือโลกได้กำหนดไว้ ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง  ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง  ร่างกาย  จิตใจ  และศีลธรรม  เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม  ไม่กระทำตนให้เป็นปัญหาต่อสังคม จัดในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือ ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

ไฟล์ภาพ : https://o365cmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tossapol_p_cmu_ac_th/Egnbr8uLBLFFjn-moGRlU-IBh-o2gSjyQWIDYtoRjhnB1w?e=V8JUMz