กิจกรรมนำเสนองานวิจัยนวัตกรรมในชั้นเรียน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 36 คน
กิจกรรมนำเสนองานวิจัยนวัตกรรมในชั้นเรียน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมนำเสนองานวิจัยนวัตกรรมในชั้นเรียน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอวิจัยและนวัตกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบปีการศึกษา และเป็นการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่มสาระฯ ร่วมฟังการนำเสนอ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนา จัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์ภาพ : https://o365cmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tossapol_p_cmu_ac_th/Em_JaNIVAzVMlpsdb3VHIwUBQQCuqqnwz3tf8-DbPdXKHA?e=B2JfJS