ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : แนวปฏิบัติการให้บริการและการใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 368 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : แนวปฏิบัติการให้บริการและการใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : แนวปฏิบัติการให้บริการและการใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)