โครงการการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบการสะสมหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ธนาคารหน่วยกิต: Credit bank)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 พฤษภาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 624 คน
โครงการการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบการสะสมหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ธนาคารหน่วยกิต: Credit bank)

เชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดของ

"โครงการการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบการสะสมหน่วยกิต
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ธนาคารหน่วยกิต: Credit bank) "

โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.15 - 11.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ตามกำหนดการดังแนบค่ะ

------------------------------------------------------

*** สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้ง ผู้ปกครอง และ นักเรียน 
*** สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
*** การเรียนการสอนจะผสานเข้ากับ วิชาสาระเพิ่มเติมอิสระ ในระดับชั้น ม.ปลาย
*** นักเรียน ม.ปลาย รับฟังรายละเอียด และสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในภาคเรียนที่ 1/2564
*** นักเรียน ม.ต้น รับฟังรายละเอียดเพื่อการวางแผนในอนาคตต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. หลักการ วัตถุประสงค์ การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิตของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)
2. วิชาเรียนร่วม / หลักสูตรระยะสั้น ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 (ธนาคารหน่วยกิต: Credit bank) (download)
3. โครงการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบการสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อ.ฐิติมา (download)