การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา ของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มิถุนายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 198 คน
การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา ของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563

     กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา ของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 yes

     อาจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา ของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ไฟล์ภาพ

https://satitcmu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/satitcmu_satitcmu_ac_th1/Eih8QnMxDqRFhgClQageygMBTertLA-FK2YKtPB1xLDJcQ?e=a6B80c