พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 60 คน
พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อันดีงามอย่างหนึ่งของชาวไทย และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม จรูญ จันทร์เครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live และ Zoom Cloud Meetings ตามาตรการณ์ป้องกันโควิด-19

ไฟล์ภาพ

https://satitcmu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/satitcmu_satitcmu_ac_th1/EneE3EQ9yUNChm4hQf-rCzEBr9jrmOyh-iXMo23yXrDEMQ?e=wx3MXg