โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดฝายหิน เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 144 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดฝายหิน เชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดฝ่ายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสน์ให้อยู่คู่สังคมไทยและดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย สร้างจิตรสำนึกให้นักเรียนเกิดความรักความหวงแหนในประเพณีอันดีงาม และแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่นักเรียนที่ศรัทราในบวรพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่นักเรียน ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

 

ไฟล์ภาพ

https://satitcmu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/satitcmu_satitcmu_ac_th1/EsCNaqNQQKNJvW8pGkSE6NwBXUXapVn57S1yPHFUEqAcaQ?e=Xn2uAG