โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 สิงหาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 104 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยแรก ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องโครงการ วมว. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

ไฟล์ภาพ

https://satitcmu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/satitcmu_satitcmu_ac_th1/Eky2Odhpg49KsafNVIsWJ2oBu9f34JnsN8Z4Ss1aMcH4CQ?e=rkXDRr