โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 69 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง การทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจึงเป็นวันที่บุคลากรของโรงเรียนทุกหมู่เหล่าจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันที่หล่อหลอมให้ทุกคนได้รับความรู้นำสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต วันที่26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ วัดฝายหิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ *** โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ที่ไม่สามารถจัดตามแผนเดิมได้ ทางโรงเรียนเห็นควร ให้นำของเครื่องไทยทานต่างๆถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดฝายหิน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์ภาพ

https://satitcmu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/satitcmu_satitcmu_ac_th1/Eq_RBeaeUfVKlaO8zr-3Dt8BdWG9dXgHmCOi3dOxEW3GNg?e=tn3nEK