โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลในการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กันยายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1197 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลในการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลในการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

1.นางสาวปิยธิดา  อุ้ยฟูใจ

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563

 

2.นายธราดล  พรวิเศษศิริกุล

นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563