โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กันยายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 101 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ในวันพุธที่22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมจรูญ  จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564  คุณศิรินันท์  โอสถ

ไฟล์ภาพ

https://satitcmu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/satitcmu_satitcmu_ac_th1/En7rAl2AHShEuPGctOTq8MYBLy7sDyQGgTZj3YYHu7WOWg?e=WS9VcR