คำชี้แจงการลงทะเบียนและรายวิชาที่เปิดสอนในการลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 ตุลาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 374 คน
คำชี้แจงการลงทะเบียนและรายวิชาที่เปิดสอนในการลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนตามเวลาของระดับชั้นของนักเรียน และมีรายละเอียดวิชาที่นักเรียนต้องเลือกลงทะเบียน ดังตารางต่อไปนี้

โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายวิชากิจกรรมที่่เปิดสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (download)
2. รายวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมอิสระที่เปิดสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (download)
3. รายวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมอิสระที่เปิดสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (download)
4. รายวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมอิสระที่เปิดสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (download)
5. รายวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมอิสระที่เปิดสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (download)
6. รายวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมอิสระที่เปิดสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (download)
7. รายวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมอิสระที่เปิดสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (download)
8. คำชี้แจงการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (download)
9. คำชี้แจงการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (download)