ภาพบรรยากาศ การรับวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ตุลาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 683 คน
ภาพบรรยากาศ การรับวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์ภาพ

https://satitcmu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/satitcmu_satitcmu_ac_th1/EoKxu4uVFU5DnEwC0R8GtcUB5s2lfh70cUHWNJ7PU5kIew?e=Ckci1I