การบอกเลิก-บอกเพิ่ม รายวิชาผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤศจิกายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 469 คน
การบอกเลิก-บอกเพิ่ม รายวิชาผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มบอกเลิก-บอกเพิ่ม

1.ให้นักเรียนตรวจสอบรายวิชาที่สามารถบอกเลิก-บอกเพิ่ม ตามเอกสารดังแนบ

2.นักเรียนต้องกรอกข้อมูลแสดงความประสงค์บอกเลิก-บอกเพิ่ม ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากนักเรียนกรอกก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนด ทางฝ่ายทะเบียนจะถือว่าคำขอเป็น "โมฆะ"

3.นักเรียนต้องกรอกรายวิชาที่ประสงค์จะบอกเลิก และจะบอกเพิ่ม (3 ลำดับ) โดยเรียงลำดับจากรายวิชาที่ประสงค์อยากลงมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดตามลำดับ

4.ฝ่ายทะเบียนจะลงทะเบียนให้นักเรียนตามลำดับการส่งฟอร์มโดยอ้างอิงจากเวลาที่ประทับในการส่งฟอร์ม หากวิชาที่นักเรียนเลือกลำดับที่ 1 เต็ม ฝ่ายทะเบียนจะลงทะเบียนรายวิชาลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 ตามลำดับถัดไป

5.ฝ่ายทะเบียนจะปิดรับข้อมูลของแต่ละวันในเวลา 16.00 น. เพื่อทำการลงทะเบียน-สรุปข้อมูล และจะประกาศผลในวันถัดไปตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

6.นักเรียนต้องเข้ามาดูผลการบอกเลิกบอกเพิ่มที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อรับทราบสถานะ/ผลการลงทะเบียน "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

กรณีนักเรียนบอกเลิก-บอกเพิ่ม "ผ่าน" ให้นักเรียนไปเรียนวิชาใหม่ในคาบถัดไป

กรณีนักเรียนบอกเลิก-บอกเพิ่ม "ไม่ผ่าน" ให้นักเรียนเข้าเรียนวิชาเดิม

***วิชา "การงานอาชีพ" ไม่ต้องทำการบอกเลิก-บอกเพิ่ม หากนักเรียนประสงค์จะบอกเลิก-บอกเพิ่ม ให้แจ้งที่อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา***

กำหนดวันบอกเลิก-บอกเพิ่ม

นักเรียนชั้น “ม.1” ​​จะเปิดระบบในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ระยะเวลา Add/Drop ⏱ เวลา 8.00-16.00 น. ⏱

ลิงก์สำหรับนักเรียน ม.1 :  https://forms.gle/9BnunLWVJ9mw7gpH6

 

หากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อห้องทะเบียนที่เบอร์ 053-944279


เอกสารดาวน์โหลด
1. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (download)
2. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (download)
3. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (download)
4. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (download)