ภาพบรรยากาศ การรับวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 522 คน
ภาพบรรยากาศ การรับวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (V.2) ของ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์ภาพ

https://satitcmu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/satitcmu_satitcmu_ac_th1/EinLqwatmoxGkGcg-1Pknp0B_XmkrFwS3TY1DbjKI9dMlg?e=ItUCEo