ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ฉบับที่ 3)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1829 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ฉบับที่ 3)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

แผนการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ปรับปรุง ครั้งที่ 2)

ไฟล์แนบ

1.คำชี้แจงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ การทดสอบและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

2.เนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นมัธยมศึกษา ที่ 1-3


เอกสารดาวน์โหลด
1. คำชี้แจงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ การทดสอบและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (download)
2. เนื้อหาสอบกลางภาค ม.1 (2-2564) (download)
3. เนื้อหาสอบกลางภาค ม.2 (2-2564) (download)
4. เนื้อหาสอบกลางภาค ม.3 (2-2564) (download)
5. ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 3 (download)