การขออนุญาตการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 2/2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 ธันวาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1029 คน
การขออนุญาตการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 2/2564

การขออนุญาตการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 2/2564

รายชื่อสถานศึกษาแนบ


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายชื่อสถานศึกษาแนบท้าย การอนุญาติการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (download)
2. การอนุญาติการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (download)