กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 พฤษภาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 159 คน
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการภายในงาน วันพฤหัสบดีที่19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

08.30 - 08.45 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและรับอาหารว่าง

08.45 - 09.00 น.   ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดงาน

09.00 - 11.00 น. กิจกรรม "Self-Compassion ความกรุณาต่อตนเอง" โดย ผศ.นพ. อัศวิน นาคพงศ์พันธ์

11.00 - 12.00 น. ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น. งานแนะแนวการศึกษา โดยอาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์

14.00 14.30 น. งานระเบียบวินัย โดยอาจารย์ทนงค์ อินตา

14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 15.15 น. งานสภานักเรียน โดยอาจารย์จันทร์จิรา เพ็งเคลือบ

15.15 - 16.30 น. กิจกรรมชุมชุม โดยอาจารย์กมลพร ภู่ระหงษ์

 

ไฟล์ภาพกิจกรรม   คลิก