โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 150 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

กิจกรรมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายในการดำเนินการของคณะศึกษาศาสตร์ในอนาคต ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่