โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 898 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและรางวัล เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่