ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 สิงหาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 255 คน
ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อม ตลอดจนมีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะเข้าสู่การสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ในการบรรยาย เรื่อง การเตรียมตัวด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 14.30 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม 50 ปี ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก