โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 207 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุฑิตาจิต เกษียณ สุขเกษม แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ เชียงใหม่

ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 ได้แก่

1.อาจารย์นิคม พงษ์ประเสริฐ

2.อาจารย์สมชาย พุทธศาส

3.อาจารย์จุไรรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์

4.นายสมศักดิ์ แซ่จิว

5.นายทวีคูณ ตันกิจติเจริญกุล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก