กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 ธันวาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 255 คน
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานดาราศาสตร์ขึ้น

ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 – 20.30 น.  ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร  สถาบันวิจัย ดาราศาสตร์แห่งชาติ  

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านดาราศาสตร์

ลิงค์ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://satitcmu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kittaporn_p_satitcmu_ac_th/En_NYQHTqzNMpnceUA0GjHABsQS0rHMxZhjBiXU4Hdz2dw?e=s8ooel