งานแนะแนวและงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบระบบการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และบำบัดสุขภาพจิตในโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 215 คน
งานแนะแนวและงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบระบบการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และบำบัดสุขภาพจิตในโรงเรียน
   งานแนะแนวและงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระบวนวิชา 923710 Significant Areas of Mental Health ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 11 คน  ในโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบระบบการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และบำบัดสุขภาพจิตในโรงเรียน ได้แก่
1) ระบบการแนะแนว
2) ระบบการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา
3) ระบบการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
4) ระบบการฟื้นฟูสมรรถนะนักเรียน
   ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่