ผลรางวัล ASMO THAI COMPETITION 2022

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 224 คน
ผลรางวัล ASMO THAI COMPETITION 2022

ผลรางวัล ASMO THAI COMPETITION 2022 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

  1. เด็กหญิงปราณปริยา        ศรีนวล     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3   เหรียญเงิน      วิชาภาษาอังกฤษ
  2. เด็กชายศุวิล                    คำไชวงค์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ
  3. เด็กหญิงบวรลักษณ์         ประเสริฐ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ
  4. นายภูริณัฐ                     พิพัฒนเสริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  รางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษ
  5. เด็กหญิงสิริณัฏฐา           กสิโสภา      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  รางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษ
  6. นายรตน                        ปิลาเป็ง        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  เหรียญเงิน  วิชาคณิตศาสตร์
  7. นายชยุต                        โอวาทสกุล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์
  8. นายชิติพัทธ์                   ชัยมงคล         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  รางวัลชมเชย  วิชาคณิตศาสตร์
  9. นางสาวชณัฐชญา           จำปาศักดิ์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6  รางวัลชมเชย  วิชาคณิตศาสตร์