สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมฮับขวัญ น้องหล้า เพื่อต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ Demon'56 และ SCIUS 16

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 พฤษภาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 61 คน
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมฮับขวัญ น้องหล้า เพื่อต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ Demon'56 และ SCIUS 16

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมฮับขวัญ น้องหล้า  เพื่อต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ Demon ' 56 และ SCIUS 16  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 และ 4/7 (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566  ณ อาคารสาธิต 50 ปี

รวมภาพกิจกรรม >> https://satitcmu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kittaporn_p_satitcmu_ac_th/EuEY6B6lMLxAqdhoF-MHSC8BBaQ2DJf6B4ChHlM7ZHytdw?e=j5Axlv