โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดฝ่ายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 133 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดฝ่ายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดฝ่ายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสน์ให้อยู่คู่สังคมไทยและดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย สร้างจิตรสำนึกให้นักเรียนเกิดความรักความหวงแหนในประเพณีอันดีงาม และแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่นักเรียนที่ศรัทราในบวรพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่นักเรียน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก