โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 527 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ กล่าวตอนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งคณะดูงานนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน คณาจารย์และนิสิตมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าชมอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้อง Fablab ห้องสมุด ห้อง Lab โครงการ วมว.-มช. และในกาลนี้ทางโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ โดยมีอาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ให้ข้อมูลด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ ให้ข้อมูลในโครงการธนาคารหน่วยกิตของทางโรงเรียน และอาจารย์ภาคิน บูรณเครือ ให้ข้อมูลงานด้านนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศของทางโรงเรียน 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก