โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 134 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และได้เข้าชมอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้อง Fablab ห้องสมุด ห้อง Lab โครงการ วมว.-มช. และในกาลนี้ทางโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ โดยมีอาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ให้ข้อมูลด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ ให้ข้อมูลในโครงการธนาคารหน่วยกิตของทางโรงเรียน และอาจารย์ภาคิน บูรณเครือ ให้ข้อมูลงานด้านนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศของทางโรงเรียน 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก