โรงเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนรับอาจารย์ Takihiro Torimitsu อาจารย์ฟิสิกส์ จาก Shizuoka High School ในโอกาสขอเยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนการสอน STEM และ STEAM

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 102 คน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนรับอาจารย์ Takihiro Torimitsu อาจารย์ฟิสิกส์ จาก Shizuoka High School ในโอกาสขอเยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนการสอน STEM และ STEAM

โรงเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนรับอาจารย์ Takihiro Torimitsu อาจารย์ฟิสิกส์ จาก Shizuoka High School ในโอกาสขอเยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนการสอน STEM และ STEAM ของโรงเรียน เยี่ยมชมห้องแลปฟิสิกส์ ห้อง FABLAB  ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนวิชาฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับอาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ของโรงเรียนสาธิตฯ