คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณบดีและคณะผู้บริหาร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้มาจัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองที่สนใจ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ตุลาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 952 คน
คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณบดีและคณะผู้บริหาร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้มาจัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองที่สนใจ

คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  อินทสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์ บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาจัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองที่สนใจ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับทราบข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์การรับเข้าศึกษา ทุนการศึกษา สวัสดิการนักศึกษา ของคณะแพทยศาสตร์ และเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก