นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ทีมก้าวหน้า เมืองศิลป์ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและและเยาวชนต้นแบบ และได้ส่งข้อเสนอไปในนาม "โครงการกองดี มีศิลป์ เมืองสร้างสรรค์ งานหัตถกรรม" และได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการระดับพลอย จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 147 คน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ทีมก้าวหน้า เมืองศิลป์ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและและเยาวชนต้นแบบ และได้ส่งข้อเสนอไปในนาม

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ด้วยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมก้าวหน้า เมืองศิลป์ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา" ได้ส่งข้อเสนอไปในนาม "โครงการกองดี มีศิลป์ เมืองสร้างสรรค์ งานหัตถกรรม" และได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการระดับพลอย จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้วางแผนกำหนดจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และ นร.ในพื้นที่(รร.สันกำแพงคันธาอนุสรณ์) จำนวน 80 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ กองดี มีศิลป์ รวม ๕ ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานทำหมวกกะโล่ ณ วิชิต สตูดิโอ, ฐานเครื่องถ้วยสันกำแพง ณ ศูนย์การเรียนรู้กองดี มีศิลป์, ฐานซิ่นก๋านสันกำแพง ณ เฮือนโบราณ ๑๐๐ ปี, ฐานร่มบ่อสร้าง ณ ศูนย์ร่มสายัณห์ และฐานตีแผ่นแร่ ณ วัดป่าแดง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลสันกำแพง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการทำเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจกระบวนการอย่างถ่องแท้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดป่าแดง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่