ทีมนักเรียนสาธิต มช. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 การเขียนโค้ด Gogo Board ควบคุมหุ่นยนต์ จากนักเรียนทั่วภาคเหนือ 9 จังหวัด กว่า 20 สถาบัน ค่ายนวัตกรรมสะเต็มโค้ดดิ้ง ดำเนินการโดย CMU LIFELONG มุ่งส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เดินหน้าสานต่อค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 3902 คน
ทีมนักเรียนสาธิต มช. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 การเขียนโค้ด Gogo Board ควบคุมหุ่นยนต์ จากนักเรียนทั่วภาคเหนือ 9 จังหวัด กว่า 20 สถาบัน ค่ายนวัตกรรมสะเต็มโค้ดดิ้ง ดำเนินการโดย CMU LIFELONG มุ่งส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เดินหน้าสานต่อค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2

           ทีมนักเรียนสาธิต มช. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 การเขียนโค้ด Gogo Board ควบคุมหุ่นยนต์ จากนักเรียนทั่วภาคเหนือ 9 จังหวัด กว่า 20 สถาบัน ค่ายนวัตกรรมสะเต็มโค้ดดิ้ง ดำเนินการโดย CMU LIFELONG มุ่งส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เดินหน้าสานต่อค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของ บพค. โดยค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือโครงการวิจัยสะเต็มโค้ดดิ้ง รุ่นที่ 2  

            โครงการ STEM CODING  คือ โครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดเชิงคำนวณ ด้วยการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชนและค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยการใช้กรอบการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม


           สำหรับ ค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2 นี้ มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทั้งหมดเป็นจำนวนกว่า 20 แห่งจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ เรียนรู้สะเต็มโค้ดดิ้งแบบ all in one จากพื้นฐานจนไปสู่การสร้างโครงการนวัตกรรม ผ่านการเรียนรู้ บอร์ดสมองกล Gogo Board โดยวิทยากรและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2 จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเหนือ (CMU STeP)