ดาวน์โหลดข้อมูล


เอกสารดาวน์โหลด
1. ใบลาป่วย (download)
2. ใบลากิจ (download)
3. เอกสารหนังสือรับรองใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 สูญหาย (download)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (download)