ข่าวสารโครงการ วมว.-มช.


     ระบบการกรอกประวัติและชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง สำหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ใน "โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

ระบบจะเปิดให้กรอกประวัติและชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสองโครงการ วมว.-มช.  แบบออนไลน์

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ น. ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๒๔.๐๐ น.

 

*** คู่มือการกรอกประวัติและชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.-มช.    คลิก!! 

*** ระบบการการกรอกประวัติและชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสองโครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์    คลิก!! 
    
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องมารายงานตัวและเข้าสอบคัดเลือกรอบสองในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามประกาศและและเอกสารแนบท้าย
     1. ประกาศการสอบรอบสองโครงการ วมว.
     2. เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
     3. เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
นักเรียนต้องนำหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ ไปแสดงในการรายงานตัว ณ อาคารหอประชุม ๕๐ ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ST8)

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. คู่มือการกรอกประวัติและชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์ (download)
2. ประกาศกำหนดสอบรอบสอง โครงการวมว. (download)
3. เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (download)
4. เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 (download)