โครงการ วมว.-มช.


ระบบการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔


ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๓”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

_______________________________________________________________________________

 

*** ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก สำรองลำดับที่ ๔๙ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  โครงการ วมว.-มช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๘
และกำหนดการรายงานตัวและการมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  โครงการ วมว.-มช
รอบยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติม รายละเอียดตามประกาศและเอกสารแนบท้าย
  คลิก!!

 

_______________________________________________________________________________
 

 

เอกสารสำหรับผู้ปกครองเพื่อเตรียมตัวก่อนการเข้าหอพักแม่เหียะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565  คลิก!!

 

_______________________________________________________________________________
 

สวัสดิการสำหรับนักเรียนในโครงการ วมว.-มช.  คลิก!!

 

*** หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ ๓   คลิก!!

 

*** คู่มือการเข้าระบบการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์   คลิก!!

 

ระบบจะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช.  แบบออนไลน์ 

สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อได้รับคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๔๙

ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐

 

*** ระบบการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์  คลิก!!
 

 

(หมายเหตุ  ทางโรงเรียนจะประกาศเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อตัวจริงและรายชื่อสำรองตามลำดับจนครบตามแผนการรับและให้ทำการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์ของโรงเรียน www.satitcmu.ac.th)
 
หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การมอบตัวและทำสัญญาการเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช.
โดยจะต้องนำส่งหนังสือยืนยันสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช.  ภายในวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในเอกสารการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อฯ

 

     นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและทำการยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จะต้องมามอบตัวและทำสัญญา พร้อมดาวน์โหลดเอกสารสัญญา (นักเรียน ผู้ปกครอง และ ผู้ค้ำประกัน ต้องเซ็นทุกหน้าของเอกสารสัญญา) กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จครบถ้วน และมามอบตัวในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ตามลิงก์ที่แนบมานี้ https://isat-or-th.zoom.us/j/9994424801 รายละเอียดตามประกาศและเอกสารแนบท้ายนี้ 
_______________________________________________________________________________________

 

VDO ย้อนหลัง การประชุมการชี้แจงการเขียนเอกสารสัญญาต่าง ๆ  คลิก!!

 

ตัวอย่าง การกรอกเอกสารเพื่อการมอบตัวและทำสัญญาเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช.  คลิก!!

 

_______________________________________________________________________________________

 
เอกสารประกอบการมอบตัว
     ๑.  หนังสืออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ วมว.-มช.  คลิก!! 
     ๒.  ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  คลิก!! 
     ๓.  สัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  คลิก!! 
     ๔.  เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  คลิก!! 
     ๕.  ใบสมัครเข้าพักในหอแม่เหียะของโครงการ วมว.-มช.  คลิก!! 
     ๖.  ใบสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๕  คลิก!!
     ๗.  ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๕  คลิก!!   
     ๘.  ใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน (ชาย/หญิง) ม.๔ โครงการ วมว.-มช. และวิธีการวัดตัวนักเรียน   คลิก!! 
     ๙.  ใบเช็คเอกสารทั้งหมดสำหรับการรายงานตัวและมอบตัว  คลิก!!
    
*** หนังสือยืนยันสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. ประจําปีการศึกษา 2565  คลิก!!

 

การขอตรวจดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองโครงการ วมว.-มช. (เอกสารแนบท้าย ๓)  คลิก!!
  •    แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช.   คลิก!!
     
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ อาจารย์นาฏญา อภิชาติโยธิน โทรศัพท์ ๐๙-๕๑๒๖-๖๕๓๑  (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

สอบถามเพิ่มเติมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-มช. 
โทรศัพท์  053-941227, 064-6307616 , 053-941913  

 

VTR แนะนำโครงการ วมว.-มช.

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๔๙ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัว (download)
2. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๔๗-๔๘ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัว (download)
3. เอกสารสำหรับผู้ปกครองเพื่อเตีรยมตัวก่อนการเข้าหอพักแม่เหียะของนักเรียนในโครงการ วมว.-มช. (download)
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๔๕-๔๖ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัว (download)
5. แผนผังขั้นตอนการมอบตัวและทำสัญญา วมว มช 65 (download)
6. กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว วมว.-มช. วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 (download)
7. รายชื่อลงทะเบียน เพื่อการมอบตัวและทำสัญญาเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช. 65 (download)
8. ตัวอย่าง การกรอกเอกสารเพื่อการมอบตัวและทำสัญญาเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช. 2565 (download)
9. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๔๓-๔๔ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัว (download)
10. ใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน (ชาย/หญิง) ม.๔ โครงการ วมว.-มช. และวิธีการวัดตัวนักเรียน (download)
11. หนังสือยืนยันสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. ประจําปีการศึกษา 2565 (download)
12. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๔๐-๔๒ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัว (download)
13. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๓๕-๓๙ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัว (download)
14. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๒๕-๓๔ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัว (download)
15. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๑ - ๒๔ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัว (download)
16. คู่มือการเข้าระบบการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์ (download)
17. เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (download)
18. สัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (download)
19. ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (download)
20. หนังสืออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ วมว.-มช. (download)
21. สวัสดิการสำหรับนักเรียนในโครงการ วมว.-มช. (download)
22. หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ ๓ (download)
23. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน วมว. ปี 2565 (download)
24. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกรอบสองเพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์  (download)
25. กำหนดการรายงานตัวและการมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. (เอกสารแนบท้าย ๒) (download)
26. การขอตรวจดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองโครงการ วมว.-มช. (เอกสารแนบท้าย ๓) (download)
27. แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.-มช. 2565 (download)
28. ใบสมัครเข้าพักในหอแม่เหียะของโครงการ วมว.-มช. (download)
29. ใบสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๕ (download)
30. ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๕ (download)