ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ตติยา วงษ์รัตน์
อาจารย์ตติยา วงษ์รัตน์

รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กร

 อาจารย์อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล
อาจารย์อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล

ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทนในงานบริหารทั่วไป

อาจารยพัชนี อ่ำแก้ว
อาจารยพัชนี อ่ำแก้ว

รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ

อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน
อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน

รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ศิริพร สอาดล้วน
อาจารย์ศิริพร สอาดล้วน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป

อาจารย์สมาร์ท ศรีพรหมมาศ
อาจารย์สมาร์ท ศรีพรหมมาศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป

อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ
อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Fabrication Lab และ STEM

อาจารย์ธานาพรรณ์ พิใจ
อาจารย์ธานาพรรณ์ พิใจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

อาจารฐิติมา อินทวงษ์
อาจารฐิติมา อินทวงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

อาจารย์พัชนี จันทร์สิริ
อาจารย์พัชนี จันทร์สิริ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

อาจารย์เดือนเพ็ญ แดงสืบตระกูล
อาจารย์เดือนเพ็ญ แดงสืบตระกูล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์กร

อาจารย์แสงหล้า โปธา
อาจารย์แสงหล้า โปธา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์กร

อาจารย์กฤตพร พัวกนกหิรัญ
อาจารย์กฤตพร พัวกนกหิรัญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์กร

อาจารย์จันทร์จิรา เพ็งเคลือบ
อาจารย์จันทร์จิรา เพ็งเคลือบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

อาจารย์ทนงค์ อินตา
อาจารย์ทนงค์ อินตา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

อาจารย์ปิยะณัฐ ไชยาพันธุ์
อาจารย์ปิยะณัฐ ไชยาพันธุ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน
อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการ วมว.-มช.

อาจารย์ธีร์นวัช นันตา
อาจารย์ธีร์นวัช นันตา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการ วมว.-มช.