กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์อรพินท์ คันธาเวธ
อาจารย์อรพินท์ คันธาเวธ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน
อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน

อาจารย์ผู้สอนเคมี

อาจารย์รวมรัตน์ รงค์ทอง
อาจารย์รวมรัตน์ รงค์ทอง

นักวิทยาศาสตร์

อาจารย์กฤตพร พัวกนกหิรัญ
อาจารย์กฤตพร พัวกนกหิรัญ

อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์

อาจารย์รุจิรา วงศ์แสง
อาจารย์รุจิรา วงศ์แสง

อาจารย์ผู้สอนชีววิทยา

อาจารย์วิลาสินี สวาทะนันทน์
อาจารย์วิลาสินี สวาทะนันทน์

อาจารย์ผู้สอนชีววิทยา

อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน
อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน

อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

อาจารย์ศิริลักษณ์ ยอดหาญ
อาจารย์ศิริลักษณ์ ยอดหาญ

อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์และชีววิทยา

อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ
อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ

อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

อาจารย์ธีร์นวัช นันตา
อาจารย์ธีร์นวัช นันตา

อาจารย์ผู้สอนเคมี

อาจารย์พงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก
อาจารย์พงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก

อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

อาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ยุทธการ ศรีสมบูรณ์
อาจารย์ยุทธการ ศรีสมบูรณ์

อาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พัชรินทร์ อภิรักษ์
อาจารย์พัชรินทร์ อภิรักษ์

อาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประจำโครงการ วมว.-มช.

โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์พรไพลิน สุวรรณพิทักษ์
อาจารย์พรไพลิน สุวรรณพิทักษ์

อาจารย์ผู้สอนชีววิทยา

อาจารย์ ดร.ปัทมา ยานุ
อาจารย์ ดร.ปัทมา ยานุ

อาจารย์ผู้สอนเคมี

อาจารย์ธีรวัฒน์ บุญฟอง
อาจารย์ธีรวัฒน์ บุญฟอง

อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

อาจารย์จุมพล ราชสิงโห
อาจารย์จุมพล ราชสิงโห

อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์ วมว.-มช.

อาจารย์เอกรินทร์ ขัดทา
อาจารย์เอกรินทร์ ขัดทา

อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์ วมว.-มช.

นายพีรพงษ์ ทับทิม
นายพีรพงษ์ ทับทิม

นักวิศวกรประจำโครงการ

อาจารย์ภีร์ม อุบลศรี
อาจารย์ภีร์ม อุบลศรี

อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

อาจารย์รัชฎาพร ตันต๊ะนา
อาจารย์รัชฎาพร ตันต๊ะนา

อาจารย์ผู้สอนชีววิทยา

อาจารย์ปรากฏการณ์ จิตติพิบูลวัฒน์
อาจารย์ปรากฏการณ์ จิตติพิบูลวัฒน์

อาจารย์ผู้สอนเคมี

อาจารย์ผู้สอนออกแบบ-ไอที

โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์พุฒิพงศ์ ตันทรัตน์
อาจารย์พุฒิพงศ์ ตันทรัตน์

อาจารย์ผู้สอนออกแบบ-ไอที